Rencontres Utopia@HEI


Toutes les rencontres inspirantes Utopia@HEI ici

30.11.20 – Rencontre Utopia@HEI avec Cédric Montangero (Systeme9)

15.12.20 – Rencontre Utopia@HEG avec Cédric Montangero (Systeme9)